Välkommen till Linjalens Samfällighetsförening!
Styrelsen vill med detta brev hälsa välkommen samt informera om föreningen, vår samfällighet samt regler och förordningar inom samfälligheten.

Detta brev
Våra stadgar
Stadgar parkeringsförbud
Nytt regelverk kring avlopp och VA-system
Ritning fastighetsbeteckning Linjalen

Området

Linjalens samfällighet består av våra tre ”gator” vid vilka fastigheterna Linjalen 9-59 ligger (se skiss).

Drift

Samfälligheten ägs gemensamt av fastighetsägarna. Den löpande driften sköts av en styrelse som väljs på
årsmötet i mars varje år. Ledamöterna i styrelsen är fastighetsägare som ställer upp med sin egen tid och
sitt engagemang.

Regler och förordningar

All mark utanför och runt våra byggnader ägs av samfälligheten. Inga byggnationer i någon form, t.ex.
uteplatser, får uppföras på föreningens mark. Den verksamhet du bedriver skall ske inom ramen för den
egna fastigheten så hänsyn visas till intilliggande fastigheter och verksamheter.
Se registrerade stadgar.

Inte heller får några bodar, husvagnar, reklamskyltar eller annat uppställas på föreningens mark. Inte
heller stolar, bord eller andra möbler får ställas upp på föreningens mark utanför fastigheterna eller på
gemensamhetsytor.

Området kring våra fastigheter skall hållas rent och snyggt.
Pallar, mindre antal per fastighet, läggs kostnadsfritt i härför avsedd palluppställningsplats vid
parkeringen utmed restaurangen. På grund av brandrisken är det förbjudet att låta pallar ligga kvar
utanför fastigheterna.

Det är heller inte tillåtet att använda samfällighetsföreningens markområden till marknadsföring dvs
sätta upp skyltar eller banderoller.

Parkering

För framkomlighetens skull är det inte tillåtet att parkera på områdets gator och framför allt inte på
trottoarerna. Fastighetsägare som har en gavelfastighet är för närvarande, enligt beslut på årsstämman,
tillåten att använda utrymmet mellan byggnaderna till parkering av en bil per fastighet. (Se skiss.)
I övrigt skall uteslutande områdets väl tilltagna parkeringsplatser på båda sidor av vårt område användas.

Inom området gäller generellt parkeringsförbud mellan kl 02.00 och 05.00.
Sedan januari 2022 ronderas området nattetid av parkeringsbolag som utfärdar böter om parkering sker
mot gällande regelverk.
Har man behov av att parkera nattetid finns en separat parkeringsyta där man mot månatlig ersättning
kan hyra nattparkeringstillstånd. Om intresse finns kontaktar man styrelsen för detta och i det fall alla
platser är upptagna så ställer man sig på väntelista.
Områdets parkeringsplatser får med hänsyn till ovanstående parkeringsförbud inte användas för
långtidsparkering utan endast användas för områdets hyresgäster och fastighetsägare.

Områdets parkeringsplatser får heller inte användas för parkering av lastbilar och andra större fordon
utan är endast dimensionerad för personbilar.
Snöröjning och annan markskötsel sker nattetid/tidig morgon av JR Förvaltning vilket gör att
parkeringen måste vara åtkomlig så de kan komma åt med maskiner/traktorer då detta annars medför
merkostnader för föreningen.

Miljöstationer och avfallshantering

På området finns 2 stycken ”miljöstationer” avsedda för wellpapp, returpapper, visst mindre
elektronikavfall, energilampor samt brännbart hushållsavfall. Här kan man slänga ”normala”
avfallsmängder. Med normala avfallsmängder avses mindre kontorssopor som mest en sopsäck per
fastighet/vecka.
Om din verksamhet genererar stora avfallsmängder eller wellpapp måste du teckna ett eget avtal med
SITA om hämtning vid din egen fastighet. Detta sker helt utanför föreningens ansvar och betalas separat
av berörd fastighetsägare. Det är inte tillåtet att fylla upp miljöstationerna med egna stora
avfallsmängder.
Det är inte tillåtet att ställa färg, lösningsmedel, metall, byggnadsavfall, möbler, glas, porslin eller andra
grovsopor i miljöstationerna. Grovsopor får varje fastighetsägare själv ombesörja så att de fraktas till
Hagbytippen. Områdets fastighetsskötare Tor Jonsson erbjuder hjälp med detta mot faktura där man
som fastighetsägare står för den kostnaden. Kontaktuppgifter tor_jonsson@hotmail.com

Vid missbruk och nyttjande mot gällande regelverk i miljöstationerna debiterar föreningen en avgift till
berörd fastighetsägare om minst 1000 kr per tillfälle eller faktisk kostnad. Detta är ersättning för den
kostnad samfällighetsföreningen får betala till fastighetsskötaren för städning och bortforsling samt ev.
extratömningsavgifter.

Hemsida

Föreningen har en hemsida www.arningebusinesscenter.se där man som fastighetsägare bland annat kan
annonsera lediga lokaler och fastighetsförsäljningar. Detta sker mot en mindre avgift till det företag som
sköter vår hemsida. Kontakta styrelsen så ombesörjer vi annonseringen via vår webbadministratör.

Övrigt

Vid övriga frågor som rör vårt område kontaktas styrelsen på:
info@arningebusinesscenter.se

Kommunikation med styrelsen sker endast via epost då styrelsen driver privat egen verksamhet och inte
har möjlighet att vara tillgängliga mer än någon gång i månaden.
OBS – det är enligt beslut endast fastighetsägare som kan kommunicera med styrelsen och det är alltså
inte tillåtet för fastighetsägare att hänvisa hyresgäster eller anställda till styrelsen för diskussioner.
Det är också fastighetsägare som ansvarar för att områdets regelverk efterlevs av såväl hyresgäster,
anställd personal, städfirmor mm.

Detta brev
Välkommen som fastighetsägare i Linjalens Samfällighetsförening
Styrelsen

Välkommen till Linjalens Samfällighetsförening!
Styrelsen vill med detta brev hälsa välkommen samt informera om föreningen, vår samfällighet samt regler och förordningar inom samfälligheten.

Detta brev
Våra stadgar
Stadgar parkeringsförbud
Nytt regelverk kring avlopp och VA-system
Ritning fastighetsbeteckning Linjalen

Området

Linjalens samfällighet består av våra tre ”gator” vid vilka fastigheterna Linjalen 9-59 ligger (se skiss).

Drift

Samfälligheten ägs gemensamt av fastighetsägarna. Den löpande driften sköts av en styrelse som väljs på
årsmötet i mars varje år. Ledamöterna i styrelsen är fastighetsägare som ställer upp med sin egen tid och
sitt engagemang.

Regler och förordningar

All mark utanför och runt våra byggnader ägs av samfälligheten. Inga byggnationer i någon form, t.ex.
uteplatser, får uppföras på föreningens mark. Den verksamhet du bedriver skall ske inom ramen för den
egna fastigheten så hänsyn visas till intilliggande fastigheter och verksamheter.
Se registrerade stadgar.

Inte heller får några bodar, husvagnar, reklamskyltar eller annat uppställas på föreningens mark. Inte
heller stolar, bord eller andra möbler får ställas upp på föreningens mark utanför fastigheterna eller på
gemensamhetsytor.

Området kring våra fastigheter skall hållas rent och snyggt.
Pallar, mindre antal per fastighet, läggs kostnadsfritt i härför avsedd palluppställningsplats vid
parkeringen utmed restaurangen. På grund av brandrisken är det förbjudet att låta pallar ligga kvar
utanför fastigheterna.

Det är heller inte tillåtet att använda samfällighetsföreningens markområden till marknadsföring dvs
sätta upp skyltar eller banderoller.

Parkering

För framkomlighetens skull är det inte tillåtet att parkera på områdets gator och framför allt inte på
trottoarerna. Fastighetsägare som har en gavelfastighet är för närvarande, enligt beslut på årsstämman,
tillåten att använda utrymmet mellan byggnaderna till parkering av en bil per fastighet. (Se skiss.)
I övrigt skall uteslutande områdets väl tilltagna parkeringsplatser på båda sidor av vårt område användas.

Inom området gäller generellt parkeringsförbud mellan kl 02.00 och 05.00.
Sedan januari 2022 ronderas området nattetid av parkeringsbolag som utfärdar böter om parkering sker
mot gällande regelverk.
Har man behov av att parkera nattetid finns en separat parkeringsyta där man mot månatlig ersättning
kan hyra nattparkeringstillstånd. Om intresse finns kontaktar man styrelsen för detta och i det fall alla
platser är upptagna så ställer man sig på väntelista.
Områdets parkeringsplatser får med hänsyn till ovanstående parkeringsförbud inte användas för
långtidsparkering utan endast användas för områdets hyresgäster och fastighetsägare.

Områdets parkeringsplatser får heller inte användas för parkering av lastbilar och andra större fordon
utan är endast dimensionerad för personbilar.
Snöröjning och annan markskötsel sker nattetid/tidig morgon av JR Förvaltning vilket gör att
parkeringen måste vara åtkomlig så de kan komma åt med maskiner/traktorer då detta annars medför
merkostnader för föreningen.

Miljöstationer och avfallshantering

På området finns 2 stycken ”miljöstationer” avsedda för wellpapp, returpapper, visst mindre
elektronikavfall, energilampor samt brännbart hushållsavfall. Här kan man slänga ”normala”
avfallsmängder. Med normala avfallsmängder avses mindre kontorssopor som mest en sopsäck per
fastighet/vecka.
Om din verksamhet genererar stora avfallsmängder eller wellpapp måste du teckna ett eget avtal med
SITA om hämtning vid din egen fastighet. Detta sker helt utanför föreningens ansvar och betalas separat
av berörd fastighetsägare. Det är inte tillåtet att fylla upp miljöstationerna med egna stora
avfallsmängder.
Det är inte tillåtet att ställa färg, lösningsmedel, metall, byggnadsavfall, möbler, glas, porslin eller andra
grovsopor i miljöstationerna. Grovsopor får varje fastighetsägare själv ombesörja så att de fraktas till
Hagbytippen. Områdets fastighetsskötare Tor Jonsson erbjuder hjälp med detta mot faktura där man
som fastighetsägare står för den kostnaden. Kontaktuppgifter tor_jonsson@hotmail.com

Vid missbruk och nyttjande mot gällande regelverk i miljöstationerna debiterar föreningen en avgift till
berörd fastighetsägare om minst 1000 kr per tillfälle eller faktisk kostnad. Detta är ersättning för den
kostnad samfällighetsföreningen får betala till fastighetsskötaren för städning och bortforsling samt ev.
extratömningsavgifter.

Hemsida

Föreningen har en hemsida www.arningebusinesscenter.se där man som fastighetsägare bland annat kan
annonsera lediga lokaler och fastighetsförsäljningar. Detta sker mot en mindre avgift till det företag som
sköter vår hemsida. Kontakta styrelsen så ombesörjer vi annonseringen via vår webbadministratör.

Övrigt

Vid övriga frågor som rör vårt område kontaktas styrelsen på:
info@arningebusinesscenter.se

Kommunikation med styrelsen sker endast via epost då styrelsen driver privat egen verksamhet och inte
har möjlighet att vara tillgängliga mer än någon gång i månaden.
OBS – det är enligt beslut endast fastighetsägare som kan kommunicera med styrelsen och det är alltså
inte tillåtet för fastighetsägare att hänvisa hyresgäster eller anställda till styrelsen för diskussioner.
Det är också fastighetsägare som ansvarar för att områdets regelverk efterlevs av såväl hyresgäster,
anställd personal, städfirmor mm.

Detta brev
Välkommen som fastighetsägare i Linjalens Samfällighetsförening
Styrelsen